ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου για το site n-vakolidis.gr

Αυτή η ιστοσελίδα συγκεντρώνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.

Κάτοχος και ελεγκτής δεδομένων

Βακολίδης Νικόλαος
28ης Οκτωβρίου 19, Ιωάννινα, 45332

Email: [email protected]

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Αίτηση, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies. Δεδομένα Χρήσης.Πληροφορίες σχετικά με κάθε είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της Πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα εξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων. Τα Δεδομένα Προσωπικού Δεδομένου μπορούν να παρέχονται δωρεάν από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Χρήσης Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή δηλώνει ρητά ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη .Η χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Αίτηση εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα εγγράφου και στην Πολιτική cookie, εφόσον υπάρχει. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της Αίτησης και επιβεβαίωσαν ότι έχουν τη συγκατάθεση τρίτου για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή / και εργαλείων με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένα είδη υπεύθυνων προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Αίτησης (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι, προμηθευτές παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φορείς ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) που διορίζονται, αν είναι απαραίτητο, από τους ιδιοκτήτες ως επεξεργαστές δεδομένων. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Κύριο ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

  • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συναίνεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό όμως δεν ισχύει όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
  • η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του · η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση την οποία υπέχει ο Ιδιοκτήτης
  • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης · η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη ή από τρίτο.

Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος θα βοηθήσει με σαφήνεια να αποσαφηνίσει την ειδική νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση που απαιτείται να συνάψει σύμβαση.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου εντοπίζονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.Με βάση την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των Δεδομένων Χρήστη σε άλλη χώρα εκτός από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση των Μεταφορών Δεδομένων σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός διεπόμενο από το διεθνές δημόσιο δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο Ιδιοκτήτης για τη διαφύλαξη των Δεδομένων τους. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνήστε με τον Κύριο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ως εκ τούτου, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου η σύμβαση αυτή έχει πλήρως Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Κατόχου διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Κύριο στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κύριο. Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συγκεντρώνονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Analytics, Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες και προστασία SPAM. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτούς επεξεργασίας και σχετικά με τις συγκεκριμένες Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Analytics
  • Αντιμετώπιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες
  • προστασία SPAM

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον κάτοχο. Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής: Ανά πάσα στιγμή αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους. Αντικείμενο της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην παρακάτω ειδική ενότητα. Προσπελάστε τα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων. Ελέγξτε και επιδιώξτε τη διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους. Περιορίστε την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους. Έχουν διαγράψει ή άλλως καταργήσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αποκτήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κύριο. Να παραλάβουν τα Δεδομένα τους και να μεταφερθούν σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση την οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προσυμβατικές υποχρεώσεις του. Καταθέστε μια καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους δικαιολογούν την αντίρρηση.Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουμε αν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον Κύριο το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική ενέργεια που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση αυτής της Αίτησης ή των σχετικών Υπηρεσιών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Αίτηση μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Κύριο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των αιτημάτων “Να μην παρακολουθούνται”

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα “Να μην παρακολουθούνται”. Για να προσδιορίσετε αν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί τις “Να μην παρακολουθούνται” αιτήσεις, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο Κύριος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτήν την Αίτηση ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμες στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα αναφορικά με την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Εάν οι αλλαγές επηρεάσουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται .

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) τη διάρκεια της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα μέσα στην Εφαρμογή) και τις λεπτομέρειες για τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία τις σελίδες που επισκέφθηκαν και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Αίτηση και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Αίτησης. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της εφαρμογής.

Αυτή η εφαρμογή / ιστοσελίδα

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (αν υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.


Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Τέχνης. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με αυτή την Αίτηση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 07 Μαΐου 2019